Dla autorów | For Authors

 • Czasopismo znajduje się w bazie czasopism technicznych BAZTECH, ekonomicznych BAZEKON oraz INDEX COPERNICUS.
  The journal is included in the BAZTECH database of technical journals, the BAZEKON database of economic journals and the INDEX COPERNICUS database.
 • Redakcja kwartalnika ZP deklaruje, że pierwotną wersja czasopisma jest wersja drukowana.
  The editors of the quarterly ZP declare that the original version of the journal is the printed version.
 • Nabór tekstów jest prowadzony w trybie ciągłym. Obecnie trwa kompletacja tekstów do kolejnego numeru naszego czasopisma. Prosimy o nadsyłanie tekstów w języku polskim lub angielskim, sformatowanych zgodnie z zaleceniami dla autorów, na adres redakcji biuro at ptzp.org.pl 
  The call for texts is ongoing. Texts for the next issue of our journal are currently being completed. Please submit texts in Polish or English, formatted according to the recommendations for authors, to the editorial office at ptzp.org.pl.
 • Teksty artykułów należy składać elektronicznie na adres: biuro at ptzp.org.pl z wykorzystaniem domyślnego szablonu MS Word: Szablon MS Word / Szablon PDF
  Manuscript texts should be submitted electronically to the address: biuro at ptzp.org.pl with using the default MS Word template: MS Word Template / PDF Template
 • Artykuły nie powinny przekraczać limitu arkusza autorskiego (długość 40 000 znaków wraz ze spacjami).
  Articles should not exceed the author’s sheet limit (the length of 40,000 characters including spaces).
 • Nadsyłane artykuły powinny być zapisane w dwóch formatach: do edycji - jako Microsoft Office Word (docx lub doc), a do sprawdzenia - jako Adobe Acrobat Document (pdf)
  Submitted articles should be saved in two formats: for editing, as Microsoft Office Word (docx or doc), and for checking, as Adobe Acrobat Document (pdf)

© PTZP 2023. Ostatnia aktualizacja: 06.11.2023. 

 Free Web Page Building Software

Created with Mobirise ‌

Best HTML5 Page Generator